Generelle forretningsvilkår for tjenesteleveranser

1. Generelt
Disse forretningsvilkårene supplerer og ansees som en del av samtlige avtaler om kjøp av tjenester (heretter benevnt den enkelte avtale) som inngås mellom Avur AS og den enkelte kunde (heretter benevnt Kunden).

2. Parter
Alle juridiske og myndige personer kan abonnere på tjenester levert av Avur. Avur forbeholder seg retten til å avslå leveranse uten ytterligere begrunnelse.

3. Krav til skriftlighet
Den enkelte avtale skal være skriftlig. Alle endringer i eksisterende avtaler skal gjøres ved at det inngås en skriftlig avtale hvor endringen inntas.

4. Avtaleperioden
Avtalen løper i minst ett år fra abonnementstart, dog fra den dagen effektiv leveranse begynner. Med mindre avtalen sies opp, fornyes den automatisk for ett år av gangen.

5. Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av en av partene med tre – 3 – måneders skriftlig varsel i forkant av neste avtaleperiode. Ved Kundens oppsigelse av Avtalen i bindingstiden har Avur rett til å fakturere Kunden for gjenværende del av bindingstiden (månedsavgift x antall gjenværende måneder) og/eller et gebyr for brudd på bindingstiden. I oppsigelsestiden forebeholder Avur retten til å fryse tjenesten for endringer. Oppsigelser må skriftlig bekreftes mottatt av leverandør.

6. Betalingsbetingelser
Kunden betaler Avur den pris som fremgår av den enkelte avtale. Tjenestene faktureres forskuddsvis pr kvartal. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper høyeste forsinkelsesrente. Ved purring påløper purregebyr. Ved uteblivelse av betaling etter 2. gangs purring, forfaller også avtalens totalbeløp.

7. Avurs ansvar
Avur står ansvarlig for sine leveranser iht. den enkelte avtale, og skal sørge for at den avtalte kapasitet og funksjonalitet er tilstede iht. spesifikasjonen i den enkelte avtale.

8. Tilkopling til nettet
Avur sørger for fremføring av tilkoblingslinje frem til første telefonkontakt eller et annet tilkoblingspunkt på den installasjonsadressen som kunden har oppgitt. Hvis det tidligere er montert et tilkoblingspunkt på adressen, benyttes dette. Dersom kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilkoblingslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig eller dersom Kunden ønsker en tilkopling som ikke kan omfattes av Avur sine leveringsforpliktelser slik disse er nedfelt i teleloven med forskrifter, kan det kreves at Kunden dekker merkostnadene for tilkoplingen. Avur må sikres fri adkomst frem til tilkoblingspunktet. I forbindelse med tilkoplingen har Avur fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Avur skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilkopling. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans tstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjonen.

9. Betalingsmislighold fra kunden
Hvis det etter 20 dager etter første purring fortsatt mangler betaling for hele eller deler av tjenesten kan Avur uten videre forvarsel midlertidig stenge tjenesten inntil betaling finner sted. Slik midlertidig stans i tilkoblingen medfører ikke fritak for Kundens betalings-forpliktelser. Det vil da påløpe et gebyr for åpning av tjenesten igjen tilsvarende 3 månedsleier.

10. Rett til å bryte tilkoblingen til nettet i visse tilfeller
Hvis Kundens utstyr og / eller bruk av tjenesten medfører eller kan medføre problemer for Avur eller andre som benytter nettet kan Avur bryte tilkoblingen til nettet umiddelbart. Kunden skal i slike tilfeller varsles omgående.Tilkobling til nettet skal finne sted straks Kunden har utbedret forholdet på en tilfredsstillende måte. Kunden disponerer tilgang til Avurs nett for eget bruk. Hvis Kunden skal videreselge tjenester – direkte eller indirekte – må dette særskilt avtales. Dette gjelder også transittrafikk fra tredje parts nett, DNS, mailexchange, webhosting eller annen kommersiell virksomhet. Hvis slike forhold finner sted uten slik særskilt skriftlig avtale kan Avur uten varsel bryte tilkoblingen til nettet inntil forholdet er brakt i orden. Midlertidig stans i tilkoblingen medfører ikke fritak for Kundens betalingsforpliktelse.

11. Ansvar og mislighold
Dersom en part vesentlig misligholder sine plikter iht den enkelte avtale eller denne avtale, kan den annen part etter skriftlig varsel holde tilbake sin ytelse inntil forpliktelsen blir oppfylt. Dersom slikt vesentlig mislighold ikke blir avhjulpet innen 30 dager etter at det skriftlige varsel er sendt, kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. En part har rett til å kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap. For Avur er kravet på erstatning oppad begrenset til tre månders løpende vederlag iht den enkelte avtale. Videresalg av privat/bedrifts-tjenester samt kommersielt bruk på private aksesser uten skriftlig avtale vil medføre krav om erstatning for økonomiske tap og straffegebyrer.

12. Utstyr
Utstyr som leveres sammen med Tjenesten eies av Avur og Kunden har ansvar for tilbakeføring av dette ved oppsigelse av Tjenesten.

13. Skade påført utstyr eid av Avur
Kunden plikter å erstatte skader på eller tap av Avurs utstyr som er plassert hos Kunden, herunder skade eller tap som følge av overspenning eller en annen elektrisk påvirkning fra Kundens installasjoner ved bruk av ikke godkjent utstyr, med mindre årsaken til skaden eller tapet ligger utenfor Kundens kontroll.

14. Reklamasjon
Feilmelding må meldes til Avur AS ved e-post: support@Avur.no eller tlf: 55 61 04 00. Før feil meldes, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Avurs ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette kan Avur kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Avur melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

15. Refusjon
Nedetid utover gjennomsnittlig 99,0% oppetid på årsbasis gir grunnlag for refusjon i månedspris for kvartalsperioden hvor nedetiden eventuelt har inntruffet. Nedetid og avbrytelse som har vart i minst 24 timer for innenlandske samband, overført i % gir tilsvarende grunnlag for reduksjon i månedspris i % for den aktuelle perioden, effektuert ved reduksjon i månedspris ved fakturering av en senere kvartalsperiode. Refusjon må hevdes skriftlig av kunden innen 1 måned etter avbruddsperiode.

16. Force majeure
Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som “force majeure”, skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som “force majeure” skal regnes all ytre og indre påvirkning på nettet som Avur ikke har innflytelse over.

17. Taushetsplikt
Partene er forpliktet til gjensidig å bevare taushet om alle forhold de får kjennskap til i forbindelse med gjennomføring av avtalen, i den utstrekning informasjonen ikke er å betrakte som allment kjent.
Avur har dog rett til å varsle andre om driftsmessige forhold på Kundens side som medfører eller kan medføre problemer for Avur eller andre som benytter nettet.

18. Common Carrer
Avur har ikke rett til innsyn i trafikk som ikke er i direkte kommunikasjon med Avur. Avur kan derfor heller ikke ta ansvar for innholdet av denne trafikken. Avur kan dog i visse unntakstilfeller skaffe seg innsyn i trafikken i overenstemmelse med regler gitt av Datatilsynet blant annet i tilfeller hvor det er grunn til å tro at trafikken er i strid med nasjonale og internasjonale regler eller hvor
trafikken utgjør eller kan utgjøre et problem for Avur eller andre som benytter nettet.

19. Sikkerhet
Avur driver en direkte videreformidling av trafikk på stamnettet og i tilfeller hvor Kunden selv drifter systemet er Kunden selv ansvarlig for å sette opp den nødvendige sikring mot uønsket tilgang fra utenforstående. I tilfeller hvor Avur sikrer systemet vil det være Avur alene som er administrator på systemet om ikke annet er avtalt i den enkelte avtale. Kunden skal respektere aksesskriteria på andre maskiner tilknyttet nettet, og ikke gjøre ulovlig inntrenging på slike maskiner. Avur skal respektere undens aksesskriteri på de maskiner o.l. kunden knytter til Avur. Avur har rett til å foreta målinger og analyser som har til ensikt å sikre pålitelig drift.

20. Rett til grunn for kabelnett
Avur har vederlagsfri og tidsubegrenset rett til nødvendig framføring av røranlegg og kabler over Kundens eiendom fra tomtegrense og fram til tilknytningspunktet. Dersom det er nødvendig med framføring over tredjemanns grunn, er det en forutsetning for gjennomføring av Avtalen at nødvendig tillatelse gis av tredjemann. Avur har rett til å koble andre kunder til kabelnettet som går over Kundens eiendom. Over kabeltraseer kan det ikke foretas bygging, graving eller andre terrengforandringer uten etter skriftlig tillatelse og anvisning fra Avur. Dersom Kundens behov gjør det påkrevd å flytte kabelnettet, har Kunden rett til å kreve at Avur, eller den Avur utpeker, skal foreta flytting/ fjerning på Kundens regning. Det tas forbehold om at det er teknisk mulig å gjennomføre slik flytting/fjerning. Avur har for egen regning rett til å flytte anlegget dersom Avur har behov for dette. Avur skal gi Kunden skriftlig forhåndsvarsel og det skal tas rimelig hensyn til Kundens interesser. De ovennevnte rettigheter og plikter gjelder selv om levering av Tjenesten opphører, uansett årsak. Kunden skal straks informere Avur om skader på Avurs kabelnett, og er ansvarlig for skade som han påfører kabelnettet.

21. Tilknytningspunktet
Tilknytningspunktet er sentralen. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom Avurs anlegg og Kundens brukerutstyr, og angir grensene for partenes eiendomsrett og drifts- og vedlikeholdsansvar. Dersom ikke annet er opplyst, leveres Tjenesten gjennom et kablet ethernettgrensesnitt. Tjenestens kvalitet og tilgjengelighet kan ikke garanteres ved bruk av trådløst nettverk da lokale forhold og Kundens utstyr kan innvirke på dette.

22. Tvister
Tvister vedrørende innholdet i og gjennomføringen av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler, og med Bergen byrett som verneting.