Salgsvilkår

LEVERING Varene leveres ut ved AVURs lager i Bergen om ikke annet er avtalt.

SALGSPANT Selger har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

FAKTURAGEBYR Selger forbeholder retten til fakturagebyr.
RETUR Uavhentede varer som sendes i retur til oss uten avtale, og uten feil eller mangler blir belastet med gebyr.

REKLAMASJON Feilmelding må meldes til selger ved e-post: support@AVUR.no eller tlf: 55 61 04 00. Før feil meldes, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor AVURs ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette kan AVUR kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir AVUR melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

BETALING Kunden betaler selger den pris som fremgår av den enkelte avtale. Tjenestene faktureres forløpende. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper høyeste forsinkelsesrente. Ved purring påløper purregebyr på kr 53,-

FORCE MAJEURE Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som “force majeure”, skal den andre part varsles uten ugrunnet opphold, og forpliktelsene suspenderes. Som “force majeure” skal regnes all ytre og indre påvirkning på nettet som AVUR ikke har innflytelse over.

TVISTER Tvister vedrørende innholdet i og gjennomføringen av avtalen skal avgjøres etter norsk rett og av norske domstoler, og med Bergen byrett som verneting.

Se også Generelle forretningsvilkår